Nepriklausomi Miškininkai | Miškotvarkos Projektai
549
page-template-default,page,page-id-549,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

Miškotvarkos Projektai

Miškotvarkos projektas – tai dokumentas, pagal kurį organizuojama miškų ūkio veikla ir atliekami visi miškų atkūrimo, naudojimo ir miško žemių tvarkymo darbai.

Miškai turi būti tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos projektus. Vidinės miškotvarkos projektai (toliau – miškotvarkos projektai) – tai miškų ūkio veiklos planai, rengiami visoms valstybinių miškų valdytojų ir privačioms miškų valdoms arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei ir skiriami konkrečių tvarkymo priemonių sistemai jose nustatyti. Miškotvarkos projektai privačioms miško valdoms rengiami, kai šių valdų nuosavybė įregistruota Nekilnojamojo turto registre, o miško valdos vietoje pažymėtos aiškiomis ribinėmis linijomis (aiški ribinė linija – tai miško valdos ribas natūroje žyminti linija, kurioje 1-1,5 m atstumu nuo valdos ribos į šios miško valdos pusę iškirsti medžiai ir krūmai arba iškirstas pomiškis ir trakas bei su ribine linija besiribojantys medžiai, pažymėti dažais ar žievės patašymu iš ribinės linijos pusės). Miškotvarkos projektus gali rengti asmenys, turintys aukštesnįjį arba ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės krypties išsilavinimą ir pateikę dokumentus apie įgytą išsilavinimą Valstybinei miškų tarnybai jos nustatyta tvarka. Pagrindas miškotvarkos projektui rengti yra rašytinė užsakovo sutartis su projekto rengėju. Projekto rengėjas, prieš rengdamas projektą, supažindina užsakovą su naujausios valstybinės miškų inventorizacijos duomenimis, miškų tvarkymo schemomis, projekto rengimo ir derinimo tvarka, išklauso užsakovo pageidavimus. Jei po valstybinės miškų inventorizacijos atlikimo nebuvo vykdomi pagrindiniai miško kirtimai ar miškai nebuvo sudarkyti stichinių veiksnių, šie duomenys gali būti naudojami miškotvarkos projekto rengimui. Kitais atvejais arba užsakovo pageidavimu projekto autorius atlieka naują miškų inventorizaciją privačios miško valdos ribose. Miškotvarkos projektai privačių miškų valdoms, kurių plotas 10 hektarų ir didesnis galioja dešimt metų, mažesnėms nei 10 hektarų privačių miškų valdoms projektai rengiami dešimčiai metų, bet, jei savininkas pageidauja, gali būti rengiami ir dvidešimčiai metų. Šiam laikotarpiui ir projektuojamos ūkinės priemonės, pateikiamos rekomendacijos dėl miško tvarkymo, duomenys apie visas medžių rūšis, medynų amžių, plotą, tūrį, galimus kirtimus, miškų želdymą, priežiūrą ir kt. Kai privačių miškų miškotvarkos projektui nustatyta dešimties metų galiojimo trukmė, Valstybinė miškotvarkos tarnyba gali pratęsti jo galiojimą iki penkerių metų, jei yra suprojektuotų, bet neįvykdytų ūkinių priemonių. Miškotvarkos projektai vienai miško valdai ar jų grupei rengiami savininko (užsakovo) lėšomis. Miškotvarkos projekto parengimo kaina yra susitarimo reikalas tarp miško savininko ir projekto rengėjo. Miško savininkas turėtų nepamiršti, kad gali pasirinkti ne tik projekto rengėją, bet ir jam priimtinesnį teisės aktais leidžiamą sprendimą vienu ar kitu projekto rengimo klausimu. Visas miškotvarkos projekto rengimo detales, o ypač finansines, miško savininkas turėtų ne tik iš anksto aptarti su būsimu projekto rengėju, bet ir visa tai užfiksuoti rašytinėje miškotvarkos projekto rengimo sutartyje. Užsakydamas miškotvarkos projektą, užsakovas turi pateikti nuosavybės dokumentus: pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį, žemės sklypo planą M 1:10000. Privačiose valdose vykdant pagrindinius miško kirtimus, nurodytus Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų 13 punkte, miškotvarkos projektai neprivalomi. Vietoj jų rengiami biržės atrėžimo ir įvertinimo dokumentai bei Miško želdinimo ir žėlimo projektas. Privačioms miško valdoms ar jų grupėms gali būti rengiami vidinės miškotvarkos projektai, skirti būtinų duomenų kompensacijai apskaičiuoti, vadovaujantis Kompensacijų privataus miško savininkams ir valdytojams, kurių valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašu.