Miškotvarkos projektas – tai dokumentas, pagal kurį organizuojama miškų
ūkio veikla ir atliekami visi miškų atkūrimo, naudojimo ir miško žemių tvarkymo darbai.

Mūsų miškotvarkos specialistai suderins su Jumis pageidaujamas ūkines priemones, supažindins su esama situacija miške, galimomis ūkinėmis priemonėmis ir pasiūlys priimtiniausius ūkininkavimo metodus.

Miškotvarkos projektai privačioms miško valdoms rengiami, kai šių valdų nuosavybė įregistruota Nekilnojamojo turto registre, o miško valdos vietoje pažymėtos aiškiomis ribinėmis linijomis (aiški ribinė linija – tai miško valdos ribas natūroje žyminti linija, kurioje 1-1,5 m atstumu nuo valdos ribos į šios miško valdos pusę iškirsti medžiai ir krūmai arba iškirstas pomiškis ir trakas bei su ribine linija besiribojantys medžiai, pažymėti dažais ar žievės patašymu iš ribinės linijos pusės).

Užsakydamas miškotvarkos projektą, užsakovas turi pateikti nuosavybės dokumentus: pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį, žemės sklypo planą M 1:10000.

edf

Privačiose valdose vykdant pagrindinius miško kirtimus, nurodytus Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų 13 punkte, miškotvarkos projektai neprivalomi. Vietoj jų rengiami biržės atrėžimo ir įvertinimo dokumentai bei Miško želdinimo ir žėlimo projektas.